Svetovalna služba

Svetovalno službo opravlja svetovalna delavka, ki je strokovna delavka vrtca. Njen program dela je sestavni del letnega delovnega načrta vrtca. Skupaj s starši, vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic in vodstvom sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju življenja in dela v vrtcu. Prizadeva si za optimalni razvoj vsakega vključenega otroka. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela.

Staršem svetuje in jim pomaga:

  • ob vključitvi njihovega otroka v vrtec in prehodu v šolo;
  • pri vzgoji in otrokovem razvoju;
  • ob  kritičnih situacijah v družini: rojstvo mlajšega sorojenca, ločitev  staršev, selitev družine, smrt ožjega družinskega člana, socialno-ekonomske stiske ipd.;
  • pri  razumevanju in odpravljanju otrokovih stisk in težav glede hranjenja, spanja, močenja postelje, nemirnosti, strahov, agresivnega vedenja ipd.

Sodeluje  z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami (Zavod za šolstvo, Center za sluh in govor, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Pedopsihiatrični dispanzer, Center za socialno delo) ter koordinira delo strokovne skupine za otroke s posebnimi potrebami. Skupaj z mobilno specialno pedagoško službo Maribor sodeluje pri odkrivanju, spremljanju in nudenju strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami. Svetovanje je lahko osebno, v obliki predavanj ali pedagoških delavnic; poteka na osnovi prostovoljnosti vsakega posameznega udeleženca na osnovi zaupnosti podatkov, dogovora in vedno v dobrobit otroka.

PRVIČ V VRTEC

Koristne informacije ob vključevanju otroka v vrtec lahko preberete na spodnji povezavi.

Preberi več

 

1. STAROSTNO OBDOBJE

Napotki pri vključevanju otrok,
starih od 1 do 3 leta.

Odpri zloženko

 

2. STAROSTNO OBDOBJE

Napotki pri vključevanju otrok,
starih od 3 do 6 let.

Odpri zloženko

 

ZGODNJA OBRAVNAVA OTROK

Otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju.

Preberi več

Dostopnost